Om familjehemsvård

Familjehem (tidigare fosterhem) definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Ett familjehem kan antingen vara ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

Anledningarna till att barn, ungdomar och ibland vuxna behöver placeras i en familj varierar.

Det finns i Sverige två juridiska skäl till att barn placeras utom hemmet. Det ena skälet är föräldrars bristande omsorg, till exempel i samband med föräldrars psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet eller när föräldrarna avlidit eller på annat sätt saknas. Det andra skälet är den unges egna destruktiva beteende, till exempel självskadebeteende, missbruk, riskbruk och kriminalitet. Annan orsak till placering kan också vara skolproblematik, psykisk ohälsa, heder- och skyddsbehov hos individen.

Placeringarna kan ske med vårdnadshavarens, och för barn från 15 års samtycke enligt socialtjänstlagen, SOL eller utan samtycke enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I Sverige regleras användningen av familjehem av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) med kompletterande regler i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937).

Att vara familjehem betyder att man är barnets/ungdomens familj. Som familjehemsförälder är din uppgift att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker, men också stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer runt individen samt samarbeta med konsulent, socialtjänst, nätverket och andra instanser. Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare, det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden. Vid barn och ungdomsplacering är målet att individen ska återförenas med sin egen familj. Det kan vara svårt att förutsäga hur lång placeringen blir, det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Vem kan bli familjehem? Man kan vara ensamstående, gift, sambo, pensionär eller studerande. Generellt finns det inga begränsningar om hur gammal man ska vara eller hur du bor. Ett krav som finns idag är att barnet ska erbjudas ett eget rum.. - Kiron Care
Uppsala Att öppna sitt hem för en främmande individ är inte alltid lätt, men är ofta väldigt givande och berikande. - Familjehemsmamma

Hur blir jag familjehem i Kiron Care?

Du kan ansöka om att bli familjehem genom att fylla i en intresseanmälan nedan. Du kan även kontakta någon av konsulenterna via mail eller telefon.

Om du/ni och konsulenten är överens om att gå vidare med intresseanmälan kommer konsulenten att boka in ett första informationsbesök. Innan första besöket behöver du/ni inhämta registerutdrag från brottsregister, misstankeregister, socialregister, försäkringskassa, LOB-registret samt kronofogden.

Vid besöket kommer konsulenten informera om Kiron Care, utredningsförfarandet och uppdraget som familjehem. Om det finns ett fortsatt intresse att gå vidare med ansökan kommer konsulenten att träffa din familj vid flera hembesök för djupintervjuer med de vuxna i familjen. Efter djupintervjuerna kommer konsulent behöva inhämta referenser för färdigställande av utredningen.

Efter utredningen är klar och ni är godkända som familjehem i Kiron Care är ni ett familjehem vi kan påbörja ett samarbete med.

Avtal

När ett barn, ungdom eller vuxen flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och Kiron Care. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från placering till placering. Den påverkas av ålder på den placerade och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning, som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, sparande, fickpengar och del i bostad. Omkostnadsersättningen är skattefri.
  • Ett arvode, som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet eller ungdomen under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

För dig som vill bli
familjehem i Kiron Care

Glöm inte att inhämta alla registerutdrag från Polisen, Socialtjänsten, Transportstyrelsen, Kronofogden och Försäkringskassan. Se länkar nedan under formuläret.

Registerutdrag

Du som skickat in intresseanmälan behöver inhämta följande registerutdrag för att vi ska kunna gå vidare med intresseanmälan.

1. Utdrag ur socialregistret - Kontakta din hemkommun och be att få ett ”utdrag ur socialregistret”.

2. Försäkringskassan

3. Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastning- och misstankeregister

4. Kronofogdemyndigheten - Kontakta Kronofogdemyndigheten och be att få intyg på att du inte har betalningsanmärkning. Vid förekomst av skulder redovisas ev. avbetalningsplan.

5. Transportstyrelsens register LOB - Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m

Kontakta oss

Har du frågor?

Om du vill veta mer om familjehemsvård hör gärna av dig.

Kontakt